Algemene verkoopvoorwaarden

Handelsvoorwaarden, Leveringscondities

Bestelmogelijkheden

Hetzij schriftelijk, per fax, per telefoon of digitaal – PFERD biedt u veelzijdige bestelmogelijkheden aan. (Uw PFERD-verkoopadviseur kent de voor u de gunstigste manier.)

Prijsstelling

De in deze prijslijst aangegeven prijzen zijn per stuk en exclusief BTW. Zij dienen als richtlijn. Ondanks de grote zorg, waarmee wij deze prijslijst hebben gemaakt, kunnen er toch nog fouten ingeslopen zijn. Daarom behouden wij ons het recht van prijswijzigingen voor zonder voorafgaand bericht.

Handlingskosten geldig vanaf 1 juni 2021

OrderwaardeHandlingskosten
(standaard)
Handlingskosten
(digitaal bestelproces)
Tot € 50,- € 13,90 € 8,90
Vanaf € 50,- tot € 150 € 9,90 € 4,90
Vanaf € 150,- € 0€ 0

Leveringen
Bij catalogusartikelen garanderen onze voorraadbestanden een uitleveringsgraad van 98%.

Technische wijzigingen
PFERD-producten worden steeds verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons technische wijzigingen van gereedschappen en machines voor zonder voorafgaand bericht.

EG-verordening REACH (1907/2006/EG)
De wetgever heeft tot doel met REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemicaliën) de gevaren en risico’s door chemische stoffen te minimaliseren en een hoger beschermingsniveau voor mens en omgeving te realiseren. Informatie over de PFERD-gereedschappen in het kader van de EG-verordening REACH vindt u op onze internetpagina www.pferd.com.

Handelsvoorwaarden
Het aanvaarden en/of het geven van opdracht voor levering van goederen en/of uitvoering van herstellingen houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

De handelsvoorwaarden van onze klanten gelden slechts indien deze door ons vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Offertes en bestellingen
De bestellingen en werkopdrachten worden slechts definitief na onze schriftelijke bevestiging of uitvoering.

Leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn niet bindend. Geen eis tot schadeloosstelling of tot ontbinding van de overeenkomst kan worden gesteld wegens laattijdige levering.

Prijzen en modellen
Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW opgegeven. De door ons meegedeelde prijzen zijn gebaseerd op de laatste gekende toeleveringsprijs, loonkosten, materiaal- en grondstofprijzen, fiscale lasten en andere prijsbepalende factoren.

Stijgingen van bovengenoemde factoren tussen het tijdstip van bestelling en levering kunnen doorberekend worden.

Elke bestelling wordt geacht gedaan te zijn naar het merk en de soort. Is het model of type door de fabrikant gewijzigd na de orderontvangst, dan zijn, wij gerechtigd het gewijzigde model te leveren tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

Bij bestelling van speciale fabricages behouden wij het recht voor ten gevolge van produktie afhankelijke factoren en/of verpakkingseenheden, afwijkende hoeveelheden te leveren.

Overmacht
Indien wij door overmacht (stakingen, lock-out, vorst, brand, epidemieën, staat van oproer of oorlog, enz.) worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze moeilijker of duurder wordt gemaakt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Klachten
Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur of de levering. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Betaling
Behalve in geval van bijzondere overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar. De schuld is draagbaar.

Bij elke vertraging in betaling is van rechtswege zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per begonnen maand.

De debiteur die in gebreke blijft te betalen binnen de 15 dagen na aanmaning bij aangetekend schrijven, zal een forfaitaire vergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 38 € verschuldigd zijn ter vergoeding van het nadeel voortvloeiend uit de laattijdige betaling en ter delging van onze buitengerechtelijke kosten.

Wij behouden ons het recht voor een levering en/of uitvoering van werken te staken indien vervallen facturen niet zijn vereffend.

Bij wanbetaling worden automatisch alle andere schulden eisbaar, zelfs indien anders is overeengekomen. Het aanvaarden van wisselbrieven doet hieraan geen afbreuk en brengt geen schuldvernieuwing met zich.

Eigendomsvoorbehoud
Zolang een factuur niet volledig is betaald blijven de daarin geleverde goederen onze eigendom en kunnen ze door de verkoper worden teruggehaald.

Transport
De verzending gebeurt steeds op risico van de besteller of geadresseerde.

Garantie
Elektrische en pneumatische machines hebben een garantie gedurende 12 maanden tegen constructiefouten.

Deze garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik, gebruik van niet originele wisselstukken of herstelling uitgevoerd door een derde.

Betwistingen
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel en de vrederechter van het kanton waarin onze maatschappelijke zetel is gevestigd, bevoegd.

Terugzendingen
Terugzendingen van standaard cataloogproducten n.a.v. foutieve bestellingen worden belast met 25 % handelingskosten met een minimum van 25 €. Enkel volledige, originele en ongeschonden verpakkingen worden aanvaard binnen de drie maanden na aankoop. De vervaldatum van kunsthars gebonden producten dient minimaal 2 jaar te bedragen.

Aanmelding PFERD nieuwsbrief

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor onze PFERD nieuwsbrief en vervolgens ontvangt u regelmatig alle nieuws over producten, services en acties uit de wereld van PFERD.