Bescherming van de gegevens

Wij zijn blij dat u interesse heeft in ons bedrijf. De bescherming van gegevens heeft een bijzonder hoge betekenis voor de directie van August Rüggeberg GmbH & Co. KG. Het gebruik van de internetpagina’s van de August Rüggeberg GmbH & Co. KG is principieel zonder opgave van persoonsgebonden gegevens mogelijk. Wanneer een betreffende persoon beroep doet op bijzondere services van ons bedrijf via onze internetpagina, dan zou de verwerking van persoonsgebonden gegevens nodig kunnen zijn. Is de verwerking van persoonsgebonden gegevens noodzakelijk en bestaat voor een dergelijke verwerking geen wettelijke grondslag, dan vragen wij altijd een toestemming van de betreffende persoon aan.

De verwerking van persoonsgebonden gegevens, bijvoorbeeld de naam, adres, e-mail adres of telefoonnummer van een betreffende persoon, gebeurt steeds conform de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” en in overeenstemming met de voor de August Rüggeberg GmbH & Co.KG geldende land specifieke bepalingen betreffende gegevensbescherming. Door deze verklaring van gegevensbescherming mag onze firma de openbaarheid over soort, omvang en doel van de door ons verkregen, gebruikte en verwerkte persoonsgebonden gegevens informeren. Verder worden de betreffende personen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring via de hun rechthebbende rechten duidelijk gemaakt.

De August Rüggeberg GmbH & Co. KG heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen omgezet, om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze internetpagina verwerkte persoonsgebonden gegevens veilig te stellen. Toch kunnen internet gebaseerde gegevensoverdrachten in principe veiligheidshiaten tonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Op deze basis is iedere betreffende persoon vrij, persoonsgebonden gegevens ook via alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Begripsbepalingen

De gegevensbeschermingsverklaring van de August Rüggeberg GmbH & Co. KG berusten op de begrippen, die door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever bij besluit van de gegevensbeschermingsverordening (DS-GVO) gebruikt werden. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor de openbaarheid als ook voor onze klanten en zakelijke partners eenvoudig leesbaar en te begrijpen zijn. Om dit te waarborgen, willen wij vooraf de gebruikte begrippen verklaren.

Wij gebruiken in deze gegevensbeschermingsverklaring onder andere de volgende begrippen:

 • a) persoonsgebonden gegevens
  Persoonsgebonden gegevens betreft alle informatie, die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (voortaan “betreffende persoon”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon aangezien, die direct of indirect, speciaal door middel van toevoeging tot een kennis zoals een naam, een kenteken, vestigingsgegevens, een online-kennis of tot een of meerdere bijzondere kenmerken, de uitdrukking van fysische, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kunnen worden.
 • b) betreffende persoon
  De betreffende persoon is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarvan de persoonsgebonden gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.
 • c) Verwerking
  Verwerking is iedere met of zonder hulp van een geautomatiseerd proces uitgevoerde handeling of elk zo’n gebeurtenisreeks in combinatie met persoonsgebonden gegevens zoals het opnemen, verzamelen, de organisatie, het ordenen, het opslaan, de aanpassing of wijziging, het uitlezen, het navragen, het gebruik, de blootlegging door overmaking, verbreding of een andere vorm van beschikbaarstelling, de vereffening of de verbinding, de beperking, het verwijderen of de vernietiging.
 • d) Beperking van de verwerking
  Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgebonden gegevens met het doel, hun toekomstige verwerking in te krimpen.
 • e) Profiling
  Profiling is iedere vorm van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgebonden gegevens, die inhoudt, dat deze persoonsgebonden gegevens gebruikt worden, om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te waarderen, speciaal, om aspecten betreffende werkcapaciteit, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing naar een andere plaats van deze natuurlijke persoon te analyseren of van tevoren te zeggen.
 • f) Pseudoniem maken
  Pseudoniem maken is de verwerking van persoonsgebonden gegevens op een manier, waarop de persoonsgebonden gegevens zonder het raadplegen van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betreffende persoon toegevoegd kan worden, voor zover deze aanvullende informatie afgeschermd bewaard wordt en technische en organisatorische maatregelen genomen zijn, die waarborgen dat de persoonsgebonden gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen kunnen worden.
 • g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
  Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon, overheid, inrichting of andere positie, die alleen of samen met anderen via het doel en middel van de verwerking van persoonsgebonden gegevens beslist. Zijn de doelen en de middelen van deze verwerking door het recht van de unie of die van de lidstaten voorgeschreven, dan kan de verantwoordelijke respectievelijk kunnen de bepaalde criteria van zijn benaming volgens het recht van de unie of het recht van de lidstaat voorzien zijn.
 • h) Verwerker van de opdrachten
  De verwerker van de opdrachten is een natuurlijke of juridische persoon, overheid, inrichting of andere positie, die persoonsgebonden gegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.
 • i) Ontvanger
  De ontvanger is een natuurlijke of juridische persoon, overheid, inrichting of andere positie, waarvan de persoonsgebonden gegevens geopenbaard worden, onafhankelijk daarvan, of het zich hierbij om een derde handelt of niet. Overheidsinstanties, die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het unierecht of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgebonden gegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.
 • j) Derde
  Een derde is een natuurlijke of juridische persoon, overheid, inrichting of andere positie buiten de betreffende persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen, die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn, de persoonsgebonden gegevens te verwerken.
 • k) Toestemming
  Toestemming is elke door de betreffende persoon vrijwillig voor het betreffende geval op geïnformeerde wijze en onmiskenbaar afgegeven wilsbevestiging in de vorm van een verklaring of een overige eenduidige bevestigende handeling, waarmee de betreffende persoon te verstaan geeft, dat zij met de verwerking van de haar betreffende persoonsgebonden gegevens akkoord is.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de basisverordening persoonsgegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese unie geldende wetten betreffende bescherming persoonsgegevens en andere bepalingen met het gegevens beschermende wettelijke karakter is de firma:

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstrasse 13
51709 Marienheide
Duitsland
Tel.: 00-49 2264 9-0
E-Mail: info@pferd.com
Website: www.pferd.com

3. Naam en adres van de gevolmachtigde betreffende gegevensbescherming

De gevolmachtigde betreffende gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

Rolf Neuser
Networkers AG
Bandstahlstr. 2
58093 Hagen
Deutschland

Tel: +49 2331 8095 278
E-Mail: datenschutz@pferd.com

Iedere betreffende persoon kan zich te allen tijde voor alle vragen en voorstellen over de gegevensbescherming direct tot onze gevolmachtigde gegevensbescherming wenden.

4. Cookies

De internetpagina’s van August Rüggeberg GmbH & Co. KG gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem neergelegd en opgeborgen worden. Talrijke internetsites en servers gebruiken cookies. Vele cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Zij bestaat uit een tekenreeks, waardoor internetsites en servers aan de concrete internetbrowser toegevoegd kunnen worden, waarin de cookie opgeslagen werd. Dit maakt het mogelijk de bezochte internetsites en servers, de individuele browser van de betreffende persoon van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten, te onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan via de unieke cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden. Door het gebruik van cookies kan August Rüggeberg GmbH 7 Co. KG aan de gebruikers van deze internetsites gebruiksvriendelijke service beschikbaar stellen, die zonder de cookie-plaatsing niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kunnen informatie en aanbiedingen op onze internetsite voor de gebruiker geoptimaliseerd worden. Cookies maken het ons mogelijk, zoals reeds vermeld, de gebruik van onze internetsite te herkennen. Het doel van deze herkenning is, het gebruik van onze internetsite voor de gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een internetsite, die cookies gebruikt, moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek van de internetsite opnieuw zijn toegangsgegevens ingeven, omdat deze door de internetsite en de in het computersysteem van de gebruiker opgeslagen cookie overgenomen wordt. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online-shop. De online-shop onthoudt de artikelen, die een klant in het virtuele winkelmandje geplaatst heeft, via een cookie. De betreffende persoon kan de plaatsing van cookies door onze internetsite iedere keer door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee de plaatsing van cookies duurzaam tegenspreken. Verder kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s verwijderd worden. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Deactiveert de betreffende persoon de plaatsing van cookies in de gebruikte internetbrowser, dan zijn eventueel niet alle functies van onze internetsite volledig te gebruiken.

5. Registratie van algemene gegevens en informatie

De internetsite van August Rüggeberg GmbH & Co. KG registreert met iedere oproep van de internetsite door een betreffende persoon of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. Geregistreerd kunnen worden: de (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) het door het toegang verkrijgende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetsite van waaraf een toegang verkrijgend systeem op onze internetsite terechtkomt (zogenoemde referrers), (4) de sub-websites die via een toegang verkrijgend systeem op onze internetsite worden aangestuurd, (5) de datum en tijd van een bezoek aan de internetsite, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de internet service provider van het toegang verkrijgende systeem en (8) overige soortgelijke gegevens en informatie die dienen voor het afwenden van gevaar in het geval van aanvallen op onze informatietechnologische systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt August Rüggeberg GmbH & Co. KG geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie wordt veeleer benodigd om (1) de inhoud van onze internetsite correct te leveren, (2) de inhoud van onze internetsite alsmede de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) de langdurige goede werking van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze internetsite te waarborgen alsmede (4) om rechtshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval de voor strafvervolging noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door August Rüggeberg GmbH & Co. KG daarom enerzijds statistisch geanalyseerd en bovendien geanalyseerd met het doel om de bescherming en de veiligheid van de gegevens in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden gescheiden opgeslagen van alle door een betreffende persoon aangegeven persoonsgebonden gegevens.

Doorgifte aan derden

Wij kunnen persoonsgebonden gegevens openbaar maken aan de door ons gemachtigde dienstverleners en deze ertoe verplichten om diensten in onze naam uit te voeren (opdrachtverwerking). Dergelijke dienstverleners kunnen verbonden ondernemingen van August Rüggeberg GmbH & Co. KG of externe dienstverleners zijn. Daarbij nemen wij de strikte toepasselijke nationale en Europese gegevensbeschermingsbepalingen in acht.

5.1 Opdrachtverwerking / Usercentrics GmbH

Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kan Usercentrics GmbH ontvanger van uw gegevens zijn. In het kader van de opdrachtverwerking geeft August Rüggeberg GmbH & Co. KG persoonsgebonden gegevens (toestemmingsgegevens) door aan Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München als verwerker van de opdrachten. Usercentrics GmbH werkt mee op basis van een overeenkomst m.b.t. opdrachtgegevensverwerking in het kader van de afwikkeling van klantopdrachten.

Met toestemmingsgegevens worden de volgende gegevens bedoeld: datum en tijd van het bezoek resp. toestemming / weigering, apparaatinformatie. De verwerking van de gegevens vindt plaats ten behoeve van het naleven van wettelijke verplichtingen (bewijsplicht volgens art. 7 lid 1 AVG) en de daarmee verbonden documentatie van toestemmingen en daarmee op basis van art. 6 lid 1 punt c) AVG. Voor de opslag van de gegevens wordt de Local Storage gebruikt.

De toestemmingsgegevens worden onmiddellijk gewist nadat ze op grond van het wegvallen van een gerechtvaardigd belang aan onze kant niet meer nodig zijn. Een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld op grond van technische redenen, wettelijke bewaarplichten of om redenen van de bescherming van bewijsmateriaal bestaan.

De gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Meer informatie over de verzamelde gegevens en contactmogelijkheden vindt u op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

5.2 Opdrachtverwerking / Spryker Systems GmbH (hosting en developer support)

Onze webshop is geïmplementeerd met de e-commercesoftware "Spryker Cloud Commerce OS" van de softwareaanbieder Spryker Systems GmbH, Heidestraße 9-10, 10557 Berlijn, Duitsland ("Spryker"). Onze webshop wordt ook via Spryker gehost. Hiertoe gebruikt Spryker de servers van AWS Cloud in Frankfurt am Main, Duitsland. Indien nodig verleent Spryker ons bovendien developer support. Zowel bij de hosting als bij eventueel te verlenen developer support is het mogelijk dat Spryker minstens theoretisch toegang krijgt tot de via de webshop verwerkte persoonsgebonden gegevens. Spryker is actief als verwerker van de opdrachten van August Rüggeberg GmbH & Co. KG op basis van een overeenkomst over de opdrachtverwerking volgens artikel 28 AVG. Wij zetten Spryker in voor de genoemde verwerkingsactiviteiten, om de overeenkomst met u te kunnen sluiten, afwikkelen en beëindigen. Rechtsgrondslag daarvoor is art. 6 lid 1 punt b) AVG.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Spryker vindt u hier: https://spryker.com/en/privacy-policy-de

5.3 Opdrachtverwerking / diva-e Digital Value Excellence GmbH

Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kan diva-e Digital Value Excellence GmbH ontvanger van uw gegevens zijn. In het kader van de opdrachtverwerking geeft August Rüggeberg GmbH & Co. KG persoonsgebonden gegevens (toestemmingsgegevens) door aan "diva-e Digital Value Excellence GmbH St. Martin Str. 72 81541 München" als verwerker van de opdrachten. diva-e Digital Value Excellence GmbH werkt mee op basis van een overeenkomst m.b.t. opdrachtgegevensverwerking in het kader van de afwikkeling van klantopdrachten.

Met toestemmingsgegevens worden de volgende gegevens bedoeld: datum en tijd van het bezoek resp. toestemming / weigering, apparaatinformatie. De verwerking van de gegevens vindt plaats ten behoeve van het naleven van wettelijke verplichtingen (bewijsplicht volgens art. 7 lid 1 AVG) en de daarmee verbonden documentatie van toestemmingen en daarmee op basis van art. 6 lid 1 punt c) AVG. Voor de opslag van de gegevens wordt de Local Storage gebruikt.

De toestemmingsgegevens worden onmiddellijk gewist nadat ze op grond van het wegvallen van een gerechtvaardigd belang aan onze kant niet meer nodig zijn.

Een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld op grond van technische redenen, wettelijke bewaarplichten of om redenen van de bescherming van bewijsmateriaal bestaan.

De gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Meer informatie over de verzamelde gegevens en contactmogelijkheden vindt u op https://www.diva-e.com/de/datenschutz/.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de internetsite van August Rüggeberg GmbH & Co. KG wordt aan de gebruikers de mogelijkheid geboden zich op de nieuwsbrief van ons bedrijf te abonneren. Welke persoonsgebonden gegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de voor de verwerking verantwoordelijke doorgegeven worden, blijkt uit het hiervoor gebruikte opgaveformulier.

August Rüggeberg GmbH & Co. KG informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan in principe alleen maar door de betreffende persoon ontvangen worden, wanneer (1) de betreffende persoon over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betreffende persoon zich voor de verzending van de nieuwsbrief registreert. Aan het e-mailadres, dat door een betreffende persoon voor de eerste keer wordt ingegeven voor de verzending van een nieuwsbrief, wordt uit wettelijke gronden een bevestigingsmail in Double-Opt-In-proces verstuurd. Deze bevestigingsmail dient ter controle, of de eigenaar van het e-mailadres als betreffende persoon de ontvangst van de nieuwsbrief geautoriseerd heeft.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij verder het door de internet-service-provider (ISP) afgegeven IP-adres van het door de betreffende persoon op het tijdstip van aanmelding gebruikte computersysteem alsmede de datum en tijd van de aanmelding op. Het verkrijgen van deze gegevens is vereist, om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betreffende persoon op een later tijdstip te kunnen controleren en dient derhalve voor de wettelijke beveiliging van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief verkregen persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Verder kunnen abonnees van de nieuwbrief per e-mail geïnformeerd worden, voor zover dit voor het bedrijf van de nieuwsbriefdienst of een desbetreffende registratie noodzakelijk is, zoals dit in het geval van wijzigingen aan het nieuwsbriefaanbod of bij de verandering van de technische gegevens het geval zou kunnen zijn. Er geschiedt geen doorgave van de in het kader van de nieuwsbriefdienst verkregen persoonsgebonden gegevens aan derde. Het abonnement van onze nieuwsbrief kan door de betreffende persoon te allen tijde opgezet worden. De akkoordbevinding in de opslag van de persoonsgebonden gegevens, die de betreffende persoon ons voor het versturen van de nieuwsbrief medegedeeld heeft, kan altijd herroepen worden. Voor het doel van het herroepen van het akkoord bevindt zich in iedere nieuwsbrief een overeenkomstige link. Verder bestaat de mogelijkheid, zich steeds ook direct op de internetsite van de voor de verwerking verantwoordelijke van de verzending van de nieuwsbrief af te melden of dit aan de voor de verwerking verantwoordelijke op andere wijze mede te delen.

7. Newsletter-Tracking

De nieuwsbrief van August Rüggeberg GmbH & Co. KG bevat zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurgrafiek, die in zulke e-mails ingenesteld wordt, die in HTML-formaat verstuurd worden, om een logbestand-kenmerk en een logbestand-analyse mogelijk te maken. Daardoor kan een statistische verwerking van het resultaat of mislukking van online-marketing-campagnes doorgevoerd worden. Aan de hand van de ingenestelde telpixels kan August Rüggeberg GmbH & Co. KG zien, of en wanneer een e-mail van een betreffende persoon geopend werd en welke in de e-mail aangegeven links door de betreffende persoon opgeroepen werden.

Zulke via de in de nieuwsbrief verkregen telpixels verworven persoonsgebonden gegevens worden door de voor de verwerking verantwoordelijke opgeslagen en beoordeeld, om het versturen van de nieuwbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de interesses van de betreffende persoon aan te passen. Deze persoonsgebonden gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betreffende personen hebben altijd het recht om de desbetreffende afzonderlijke, via het Double-Opt-In-proces afgegeven akkoordverklaring te herroepen. Na het herroepen worden deze persoonsgebonden gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwijderd. Een afmelding van het ontvangen van de nieuwsbrief interpreteert August Rüggeberg GmbH & Co. KG automatisch als opzegging.

8. Contactmogelijkheid via de internetsite/Actieve ingave van gegevens

De internetsite van August Rüggeberg GmbH & Co. KG bevat op basis van de wettelijke voorschriften opgaven, die een snelle elektronische contactopname met ons bedrijf alsmede een rechtstreekse communicatie met ons mogelijk maken, wat eveneens een algemeen adres van de zogenoemde elektronische post (e-mailadres) omvat. Voor zover een betreffende persoon per e-mail of via een contactformulier het contact met de voor de verwerking verantwoordelijke opneemt, worden de door de betreffende persoon doorgegeven persoonsgebonden gegevens automatisch opgeslagen. Zulke op vrijwillige basis door een betreffende persoon aan de voor verwerking verantwoordelijke doorgegeven persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen voor het doel van bewerking of contactopname met de betreffende persoon. Het doorgeven van deze persoonsgebonden gegevens aan derden geschiedt niet.

Op onze website, bijv. bij de bestelling van productmonsters, is de actieve ingave van contactgegevens door de betreffende persoon (bijv. e-mailadres, telefoonnummer) deels mogelijk. Welke persoonsgebonden gegevens daarbij aan de voor de verwerking verantwoordelijke overgedragen worden, komt voort uit het hiervoor te gebruiken invoerscherm. De bij het gebruik van het invoerscherm verkregen persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend voor het doel gebruikt, dat op het scherm zichtbaar is. Bovendien kunnen deze gegevens door medewerkers van August Rüggeberg GmbH & Co. KG voor toekomstige contactopnames met de betreffende persoon gebruikt worden. Deze betreffende persoon kan deze te allen tijde door een overeenkomstige boodschap aan ons opzeggen.

9. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgebonden gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en slaat persoonsgebonden gegevens van de betreffende persoon allen op voor de tijdsperiode, die voor het bereiken van het doel van opslag vereist is of voor over deze door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften, welke bij de voor de verwerking verantwoordelijke aanwezig zijn, voorzien werd.

Vervalt het doel van opslag of loopt een door de Europese richtlijnen en verordeningsgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn af, worden de persoonsgebonden gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

10. Rechten van de betreffende persoon

a. Recht op bevestiging

Elke betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever ingeruimde recht, van de voor de bewerking verantwoordelijke een bevestiging daarover te eisen, of zij betreffende persoonsgebonden gegevens verwerkt worden. Mocht een betreffende persoon aanspraak willen maken op dit bevestigingsrecht, kan zij zich hiervoor te allen tijde tot onze gegevensbeschermingsgevolmachtigde of een andere medewerker van de voor de bewerking verantwoordelijke wenden.

b. Recht op informatie

Iedere betreffende persoon, waarvan persoonsgebonden gegevens verwerkt worden heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever toegestane recht, te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke gratis informatie over de van zijn persoon opgeslagen persoonsgebonden gegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Verder heeft de Europese richtlijnen- en verordeningsgever de betreffende persoon inlichtingen over de volgende informatie toegestaan:

 • de verwerkingsdoelen
 • de categorieën persoonsgebonden gegevens, die verwerkt worden
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers, tegenover diegene waarvan de persoonsgebonden gegevens geopenbaard zijn of nog geopenbaard worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande duur, waarvoor de persoonsgebonden gegevens opgeslagen werden, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van deze duur
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijderen van de haar betreffende persoonsgebonden gegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op protest tegen deze verwerking
 • het bestaan van een recht op bezwaar bij een inspectiedienst
 • wanneer de persoonsgebonden gegevens niet bij de betreffende persoon ingevorderd worden: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerde beslissingsvorming inclusief profiling volgens artikel 22 par. 1 en 4 DS-GVO en – ten minste in deze gevallen – verklaringskrachtige informatie via de ingesloten logica alsmede de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een soortgelijke verwerking voor de betreffende persoon.

Verder staat de betreffende persoon een informatierecht daarover toe, of persoonsgebonden gegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven werden. Voor zover dit het geval is, dan heeft de betreffende persoon voor ’t overige het recht om informatie over de geschikte garanties in samenhang met de overbrenging te krijgen.

Mocht een betreffende persoon dit informatie recht opeisen, dan kan zij zich hiervoor altijd tot onze gegevensbeschermingsgevolmachtigde of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten.

c. Recht op wijzigen

Iedere van de verwerking van persoonsgebonden gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever gewaarborgd recht, het onmiddellijk wijzigen van haar betreffende onjuiste persoonsgebonden gegevens te eisen. Verder heeft de betreffende persoon het recht, rekening houdend met de verwerkingsdoelen, het vervolledigen van onvolledige persoonsgebonden gegevens – ook door een aanvullende verklaring – te eisen.

Mocht een betreffende persoon dit wijzigings7recht eisen, kan zij zich hiertoe te allen tijde tot onze gegevensbeschermingsgevolmachtigde of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten.

d. Recht op verwijdering (recht op vergeten worden)

Iedere van de verwerking van persoonsgebonden gegevens betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en verordeningsgever gewaarborgd recht, van de verantwoordelijken te eisen, dat de haar betreffende persoonsgebonden gegevens onmiddellijk verwijderd worden, voor zover een van de volgende redenen van toepassing zijn en in zoverre de verwerking niet vereist is:

 • De persoonsgebonden gegevens werden voor dergelijke doeleinden aangewend of op andere manier verwerkt, waarvoor zij niet meer noodzakelijk zijn.
 • De betreffende persoon herroept haar akkoord, waarop de verwerking volgens artikel 6 par. 1 letter a DS-GVO of artikel 9 par. 2 letter a DS-GVO rustte, en het voor de verwerking aan een andere rechtsgrondslag ontbreekt.
 • De betreffende persoon dient volgens artikel 21 par. 1 DS-GVO bezwaar in tegen de verwerking, en er liggen geen voorrang hebbende gegronde redenen voor de verwerking, of de betreffende persoon dient volgens artikel 21 par. 2 DS-GVO bezwaar in.
 • De persoonsgebonden gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van de persoonsgebonden gegevens is vereist voor het nakomen van een juridische verplichting volgens het unierecht of het recht van de lidstaten, waar de verantwoordelijke onderhevig is.
 • De persoonsgebonden gegevens werden met betrekking tot de aangeboden dienst van het informatiebedrijf volgens artikel 8 par. 1 DS-GVO opgeheven.

Voor zover een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betreffende persoon de verwijdering van de persoonsgebonden gegevens, die bij August Rüggeberg GmbH & Co. KG opgeslagen zijn, wil doorvoeren, kan zij zich hiertoe te allen tijde tot onze gegevensbeschermingsgevolmachtigde wenden of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De gegevensbeschermingsgevolmachtigde van August Rüggeberg GmbH & Co. KG of een andere medewerker zal er voor zorgen, dat het verwijderingsverzoek meteen nagekomen wordt.

Werden de persoonsgebonden gegevens van August Rüggeberg GmbH & Co. KG openbaar gemaakt en is ons bedrijf als verantwoordelijke volgens artikel 17 par. 1 DS-GVO verplicht de persoonsgebonden gegevens te verwijderen, dan treft August Rüggeberg GmbH & Co. KG rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten aangemeten maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de geopenbaarde persoonsgebonden gegevens verwerken, daarover in kennis te stellen, dat de betreffende persoon van deze anderen voor de gegevensverwerking verantwoordelijken de verwijdering van gezamenlijke links tot deze persoonsgebonden gegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgebonden gegevens gevraagd heeft, in zover de werking niet vereist is. De gegevensbeschermingsgevolmachtigde van August Rüggeberg GmbH & Co. KG of een andere medewerker zal in dit separate geval het noodzakelijke hiervoor doen.

e. Recht op inkrimping van de verwerking

Iedere voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens betreffende persoon heeft het van de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verkregen recht, van de verantwoordelijken de beperking van de verwerking te eisen, wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgebonden gegevens wordt door de betreffende persoon bestreden, en wel voor een duur, die het de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgebonden gegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betreffende persoon wijst de verwijdering van de persoonsgebonden gegevens af en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgebonden gegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgebonden gegevens niet langer nodig voor de doelen van de verwerking, de betreffende persoon heeft deze toch nodig voor het geldig maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.
 • De betreffende persoon heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 par. 1 DS-GVO en het staat nog niet vast of de gegronde redenen van de verantwoordelijke ten opzichte van diegene van de betreffende persoon overheersen.
 • Voor zover een van de bovengenoemde voorwaarden gegeven is en een betreffende persoon de beperking van persoonsgebonden gegevens, die bij August Rüggeberg GmbH & Co. KG opgeslagen zijn, verlangt, kan zij zich hiertoe te allen tijde tot onze gegevensbeschermingsgevolmachtigde wenden of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De gegevensbeschermingsgevolmachtigde van August Rüggeberg GmbH & Co. KG of een andere medewerker zal de beperking van de verwerking doorvoeren.

f. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Iedere voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens betreffende persoon heeft het van de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verkregen recht, de haar betreffende persoonsgebonden gegevens, die door de betreffende persoon aan een verantwoordelijke ter beschikking werd gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbaar formaat te ontvangen. Zij heeft bovendien het recht, deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgebonden gegevens ter beschikking werden gesteld, door te geven, voor zover de verwerking op de inwilliging volgens artikel 6 par. 1 letter a DS-GVO of artikel 9 par. 2 letter a DS-GVO of een contract volgens artikel 6 par. 1 letter b DS-GVO berust en de verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces geschiedt, voor zover de verwerking niet voor de waarneming van een opgave vereist is, die in de openbare interesse ligt of in uitoefening van openlijk geweld geschiedt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.

Verder heeft de betreffende persoon bij de uitoefening van haar recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 par. 1 DS-GVO het recht, te bewerkstelligen, dat de persoonsgebonden gegevens direct van een verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke verstuurd worden, in zoverre dit technisch mogelijk is en voor zover hierdoor de rechten en vrijheden van andere personen niet beïnvloed worden.

Voor het geldig maken van het recht op overdraagbaarheid van gegevens kan de betreffende persoon zich te allen tijde tot de door August Rüggeberg GmbH & Co. KG aangestelde gegevensbeschermingsgevolmachtigde of een andere medewerker wenden.

g. Recht op bezwaar

Iedere voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens betreffende persoon heeft het van de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verkregen recht, om redenen, die uit haar bijzondere situatie naar voren komen, te allen tijde tegen de verwerking van de haar betreffende persoonsgebonden gegevens, die op basis van artikel 6 par. 1 letter a of f DS-GVO geschiedt, bezwaar te maken. Dit geldt ook voor een op deze bepaling steunende profiling.

August Rüggeberg GmbH & Co. KG verwerkt de persoonsgebonden gegevens in het geval van bezwaar niet meer, zij het zo, als wij dwingende veiligheidswaardige gronden voor de verwerking aan kunnen tonen, dat de interesses rechten en vrijheden van de betreffende persoon overheersen, of de verwerking dient het geldig maken, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken.

Verwerkt August Rüggeberg GmbH & Co. KG persoonsgebonden gegevens, om directe werving te bedrijven, dan heeft de betreffende persoon het recht, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgebonden gegevens te maken, die tot doel zijn van een dergelijke werving. Dit geldt ook voor het profiling, voor zover dit met een dergelijke directe werving in verbinding staat. Maakt de betreffende persoon bezwaar tegenover August Rüggeberg GmbH & Co. KG over de verwerking voor doeleinden van directe werving, dan zal August Rüggeberg GmbH & Co. KG de persoonsgebonden gegevens niet meer voor deze doelen verwerken.

Daarnaast heeft de betreffende persoon het recht, om redenen, die uit haar bijzondere situatie naar voren komen, tegen de haar betreffende verwerking van persoonsgebonden gegevens, die bij August Rüggeberg GmbH & Co. KG voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoelen of tot statistische doeleinden volgens artikel 89 par. 1 DS-GVO plaats hebben, bezwaar te maken, zij het zo, een dergelijke verwerking is vereist voor het vervullen van een in het algemeen belang liggende opgave.

Voor de uitoefening van het recht op bezwaar kan de betreffende persoon zich direct tot de gegevensbeschermingsgevolmachtigde van August Rüggeberg GmbH & Co. KG wenden of een andere medewerker. De betreffende persoon staat het verder vrij om in combinatie met het gebruik van diensten van de informatiefirma, ongeacht de richtlijnen 2002/58/EG, haar recht op bezwaar door middel van een geautomatiseerd proces uit te oefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

h. Geautomatiseerde beslissingen in separate gevallen inclusief profiling

Iedere voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens betreffende persoon heeft het van de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verkregen recht, niet van een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – berustende beslissing onderworpen te worden, die haar tegenover gerechtelijke werking toekomt of zij in dergelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt, voor zover de beslissing (1) niet voor het afsluiten of de nakoming van een contract tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist is, of (2) op basis van rechtsvoorschriften van de unie of de lidstaten, die de verantwoordelijke ten grondslag ligt, geoorloofd is en deze rechtsvoorschriften aangemeten maatregelen voor de handhaving van de rechten en vrijheden alsmede de toegestane interesses van de betreffende persoon bevatten of (3) met uitdrukkelijke instemming van de betreffende persoon geschiedt.

Is de beslissing (1) voor het afsluiten of de nakoming van een contract tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist of (2) gebeurt het met uitdrukkelijke instemming van de betreffende persoon, treft August Rüggeberg GmbH & Co. KG aangemeten maatregelen, om de rechten en vrijheden alsmede de toegestane interesses van de betreffende persoon te waarborgen, waartoe minstens het recht behoort tot verkrijging van ingrijpen van een persoon aan de zijde van de verantwoordelijke, op uiteenzetting van een eigen standpunt en op het aanvechten van de beslissing.

Mocht de betreffende persoon rechten ten opzichte van geautomatiseerde beslissingen naar voren brengen, kan zij zich hiervoor te allen tijde tot de gegevensbeschermingsgevolmachtigde of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten.

i. Recht op herroepen van een gegevensbeschermingsrechtelijke akkoordverklaring

Iedere voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens betreffende persoon heeft het van de Europese richtlijnen- en verordeningsgever verkregen recht, een toestemming voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens te allen tijde te herroepen.

Mocht de betreffende persoon haar recht op herroeping van een toestemming naar voren brengen, kan zij zich hiervoor te allen tijde tot de gegevensbeschermingsgevolmachtigde of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten.

11. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

De voor de verwerking verantwoordelijke ontvangt en verwerkt de persoonsgebonden gegevens van sollicitanten voor doeleinden van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook via de elektronische weg gebeuren. Dit is speciaal dan het geval, wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiebijlagen via de elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de internetsite aanwezig webformulier, aan de voor de verwerking verantwoordelijke doorstuurt. Sluit de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidscontract met de sollicitant, dan worden de aangedragen gegevens opgeslagen voor het doel de afwikkeling van de dienstbetrekking onder in achtneming van de wettelijk voorschriften. Wordt door de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidscontract met de sollicitant gesloten, dan worden de sollicitatiebijlagen twee maanden na het bekendmaken van de afwijzingsbeslissing automatisch verwijderd, voor zover een verwijdering niet in strijd is met overige gegronde interesses van de voor de verwerking verantwoordelijke. Overige gegronde interesses in dit verband is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een proces volgens de algemene wet gelijke behandeling (AGG).

12. Bepalingen van gegevensbescherming voor inzet en gebruik van Facebook

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een in het internet opgenomen sociaal trefpunt, een online-gemeenschap, die het de gebruikers in de regel mogelijk maakt, onder elkaar te communiceren en in de virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen dienen of maakt het de internetgemeenschap mogelijk, persoonlijke of bedrijfsmatige informatie gereed te houden. Facebook maakt het de gebruikers van het sociale netwerk mogelijk om o.a. private profielen te maken, foto’s te uploaden en het netwerk via vriendschapsaanvragen uit te breiden.

De moedermaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens verantwoordelijke is, wanneer een betreffende persoon buiten de USA of Canada woonachtig is, is het Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Door iedere oproep van een van de separate pagina’s van deze internetsite, die door de voor de verwerking verantwoordelijke onderhouden wordt en op welke een Facebook component (Facebook-Plug-In) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon automatisch door de Facebook componenten van dat moment bewerkt, een beschrijving van de overeenkomstige Facebook componenten van Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht van alle Facebook-Plug-Ins kan onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE opgeroepen worden. In het kader van dit technische proces ontvangt Facebook bericht over welke concrete sub-pagina van onze internetsite door de betreffende persoon bezocht wordt.

Voor zover de betreffende persoon gelijktijdig bij Facebook ingelogd is, herkent Facebook met elke oproep van onze internetsite door de betreffende persoon en tijdens de totale duur van het bezoek op dat moment op onze internet site, welke concrete sub-pagina van onze internetsite door de betreffende persoon bezocht werd. Deze informatie wordt door de Facebook componenten verzameld en door Facebook aan het actuele Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Bedient de betreffende persoon een van de op onze internetsite geïntegreerde Facebook buttons, bijvoorbeeld de “bevalt mij” button, of geeft de betreffende persoon een commentaar, zet Facebook deze informatie op het persoonlijke Facebook gebruikersconto van de betreffende persoon en slaat deze persoonsgebonden gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-componenten steeds dan een informatie er over, dat de betreffende persoon onze internetsite bezocht heeft, wanneer de betreffende persoon op het tijdstip van oproep van onze internetsite gelijktijdig bij Facebook is ingelogd; dit vindt onafhankelijk daarvan plaats, of de betreffende persoon de Facebook-componenten aanklikt of niet. Is een dergelijke overbrenging van deze informatie aan Facebook van de betreffende persoon niet gewenst, kan deze de overbrenging daardoor verhinderen, dat zij zich voor een oproep van onze internetsite uit haar Facebook-account uitlogt.

De door Facebook gepubliceerde gegevensrichtlijn, die via https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oproepbaar is, geeft uitsluitsel over het vaststellen, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens door Facebook. Verder wordt daar uitgelegd, welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt voor de bescherming van de privésfeer van de betreffende persoon. Bovendien zijn verschillende applicaties verkrijgbaar, die het mogelijk maken een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Zulke applicaties kunnen door de betreffende persoon gebruikt worden om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

13. Bepalingen van gegevensbescherming voor inzet en gebruik van Google-AdWords

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame, die het reclame voerende toestaat, zowel over advertenties in de zoekmachineresultaten van Google alsmede ook in het Google reclamenetwerk te beschikken. Google AdWords maakt het een reclame voerende mogelijk, vooraf bepaalde sleutelwoorden vast te leggen, door middel waarvan een advertentie in de zoekmachineresultaten van Google uitsluitend dan getoond wordt, wanneer de gebruiker met de zoekmachine een sleutelwoordrelevant zoekresultaat oproept. In het Google-reclamenetwerk worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en onder inachtneming van de van tevoren vastgelegde sleutelwoorden op themarelevante internetsites verdeeld. Uitvoerende firma van de diensten van Google Adwords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Moutain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Adwords is de promotie van onze internetsite door het inlassen van interessante en relevante reclame op de internetsites van derde ondernemingen en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en het inlassen van vreemde reclame op onze internetsite.

Geraakt een betreffende persoon via een Google-advertentie op onze internetsite, wordt op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon door Google een zogenoemde Conversion-Cookie achtergelaten. Wat Cookies zijn, werd hierboven reeds toegelicht. Een Conversion-Cookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en dient niet ter identificatie van de betreffende persoon. Via de Conversion-Cookie wordt, voor zover de Cookie nog niet verlopen is, gecontroleerd, of bepaalde sub-pagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online-shop-systeem, op onze internetsite opgeroepen werden. Door de Conversion-Cookies kunnen zowel wij als ook Google controleren, of een betreffende persoon, die via een AdWords-advertentie op onze internetsite geraakt is, een omzet genereerde, dus een aankoop gedaan of afgebroken heeft.

De door het gebruik van Conversion-Cookies verkregen gegevens en informatie worden door Google gebruikt, om bezoekstatistieken voor onze internetsite te maken. Deze bezoekstatistieken worden door ons weer gebruikt, om het totaal aantal gebruikers vast te stellen, welke via AdWords-advertenties met ons in contact zijn gekomen en om onze AdWords- advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf noch andere reclameklanten van Google-Adwords ontvangen informatie van Google, via welke de betreffende persoon geïdentificeerd zou kunnen worden.

Door middel van de Conversion-Cookies wordt persoonsgebonden informatie, bijvoorbeeld die door de betreffende persoon bezochte internetsite, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze internetsites worden derhalve persoonsgebonden gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betreffende persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika overgebracht. Deze persoonsgebonden gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technische procedé verkregen persoonsgebonden gegevens onder bepaalde omstandigheden aan derden verder.

De betreffende persoon kan de plaatsing van Cookies door onze internetsite, zoals boven reeds weergegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee tegen de plaatsing van Cookies duurzaam bezwaar hebben. Zo’n instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook moeten verhinderen, dat Google een Conversion-Cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon zet. Daarnaast kan een door Google AdWords reeds geplaatste Cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s verwijderd worden.

Verder bestaat voor de betreffende persoon de mogelijkheid, om bezwaar tegen de interesse betreffende reclame door Google te maken. Hiervoor moet de betreffende persoon de door haar gebruikte internetbrowser via de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Overige informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ opgeroepen worden.

14. Bepalingen van gegevensbescherming voor inzet en gebruik van Instagram

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst, die als audiovisueel platform te kwalificeren is en de gebruikers het delen van foto’s en video’s en daarbij een verdere verspreiding van zulke gegevens in andere sociale netwerken mogelijk te maakt.

Uitvoerend bedrijf van de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Door iedere oproep van een van de separate pagina’s van deze internetsite, die door de voor de verwerking verantwoordelijke onderhouden wordt en waarop een Instagram-component (Insta-Button) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Instagram-component er toe gebracht een beschrijving van de overeenkomstige componenten van Instagram te downloaden. In het kader van dit technisch procedé ontvangt Instagram informatie er over, welke concrete sub-pagina van onze internetsite door de betreffende persoon bezocht wordt.

Voor zover de betreffende persoon gelijktijdig bij Instagram ingelogd is, herkent Instagram met elke oproep van onze internetsite door de betreffende persoon en tijdens de totale duur van het betreffende bezoek op onze internetsite, welke concrete sub-pagina de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-componenten verzameld en door Instagram aan het betreffende Instagram-account van de betreffende persoon toegevoegd. Bedient de betreffende persoon een van de op onze internetsite geïntegreerde Instagram-Buttons, dan worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie aan het persoonlijke Instagram-gebruikersconto van de betreffende persoon toegevoegd en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-componenten steeds dan informatie er over, dat de betreffende persoon onze internetsite bezocht heeft, wanneer de betreffende persoon op het tijdstip van oproep van onze internetsite gelijktijdig bij Instagram ingelogd is; dit vindt onafhankelijk daarvan plaats, of de betreffende persoon de Instagram-componenten aanklikt of niet. Is een dergelijke overdracht van deze informatie aan Instagram niet door de betreffende persoon gewenst, dan kan deze de overdracht daardoor verhinderen, dat zij zich voor een oproep van onze internetsite uit haar Instagram-Account uitlogt.

Overige informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram kunnen onder https://help.instagram.com/155833707900388 en

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ opgeroepen worden.

15. Bepalingen van gegevensbescherming voor inzet en gebruik van LinkedIn

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk, dat een connectie van de gebruikers met bestaande zakelijke contacten alsmede het aankopen van nieuwe businesscontacten mogelijk maakt. Meer dan 400 miljoen geregistreerde personen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn op dit moment het grootste platform voor businesscontacten en een van de meest bezochte internetsite ter wereld.

Uitvoerend bedrijf van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Voor gegevensbeschermingsaangelegenheden buiten de Verenigde Staten is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, verantwoordelijk.

Bij elke afzonderlijke oproep van onze internetsite, die met een LinkedIn-component (LinkedIn-Plug-In) uitgerust is, zorgt er voor dat deze componenten de door de betreffende persoon gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de componenten van LinkedIn downloadt. Overige informatie over de LinkedIn-Plug-Ins kunnen onder https://developer.linkedin.com/plugins opgeroepen worden. In het kader van dit technisch procedé ontvangt LinkedIn kennis over welke concrete sub-pagina van onze internetsite door de betreffende persoon bezocht wordt.

Voor zover de betreffende persoon gelijktijdig bij LinkedIn ingelogd is, herkent LinkedIn met elke oproep van onze internetsite door de betreffende persoon en tijdens de totale duur van het betreffende bezoek op onze internetsite, welke concrete sub-pagina de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de LinkedIn-componenten verzameld en door LinkedIn aan het betreffende LinkedIn-account van de betreffende persoon toegevoegd. Bedient de betreffende persoon een van de op onze internetsite geïntegreerde LinkedIn-Button, dan worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersconto van de betreffende persoon toegevoegd en slaat deze persoonsgebonden gegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-componenten steeds dan informatie er over dat de betreffende persoon onze internetsite bezocht heeft, wanneer de betreffende persoon op het tijdstip van oproep van onze internetsite gelijktijdig bij LinkedIn ingelogd is; dit vindt onafhankelijk er van plaats, of de betreffende persoon de LinkedIn-componenten aanklikt of niet. Is een dergelijke overdracht van deze informatie aan LinkedIn niet door de betreffende persoon gewenst, dan kan deze de overdracht daardoor verhinderen, dat zij zich voor een oproep van onze internetsite uit haar LinkedIn-Account uitlogt.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid,

e-mailberichten, SMS-berichten en doelgerichte advertenties af te bestellen als ook advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn gebruikt verder partners zoals Quantcast, Googly Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die Cookies kunnen plaatsen. Zulke Cookies kunnen onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy afgewezen worden. De geldende gegevensbeschermingsbepalingen van LinkedIn zijn onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy op te roepen. De Cookie-richtlijn van LinkedIn is onder https://linkedin.com/legal/cookie-policy op te roepen.

16. Bepalingen van gegevensbescherming voor inzet en gebruik van Twitter

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een multilinguale, openbaar toegankelijke microblogging-dienst, waarop de gebruikers zogenaamde tweets, aldus korte berichten, die op 140 tekens begrensd worden, publiceren en verspreiden kunnen. Deze korte berichten zijn voor iedereen, dus ook voor niet bij Twitter aangemelde personen oproepbaar. De Tweets worden echter ook aan de zogenoemde volgers van de betreffende gebruiker getoond. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers, die de tweets van een gebruiker volgen. Verder maakt Twitter het mogelijk via Hastags, vertakkingen of retweets een breed publiek aan te spreken.

Uitvoerend bedrijf van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco,

CA 94103, USA.

Door iedere oproep van een separate pagina van deze internetsite, die door de voor de verwerking verantwoordelijke onderhouden wordt en op welke een Twitter component (Twitter-Button) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Twitter-componenten er toe gebracht een beschrijving van de overeenkomstige Twitter-componenten van Twitter te downloaden. Overige informatie over de Twitter-Buttons is via https://about.twitter.com/de/resources/buttons oproepbaar. In het kader van dit technisch procedé ontvangt Twitter bericht welke concrete sub-pagina van onze internetsite door de betreffende persoon bezocht wordt. Doel van de integratie van de Twitter-componenten is het onze gebruikers mogelijk te maken de inhoud van deze internetsite verder te verspreiden, deze internetsite in de digitale wereld bekend te maken en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Voor zover de betreffende persoon gelijktijdig bij Twitter ingelogd is, herkent Twitter met elke oproep van onze internetsite door de betreffende persoon en tijdens de totale duur van het betreffende bezoek op onze internetsite, welke concrete sub-pagina van onze internetsite de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-componenten verzameld en door Twitter aan het betreffende Twitter-account van de betreffende persoon toegevoegd. Bedient de betreffende persoon een van de op onze internetsite geïntegreerde Twitter-Button, dan worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie aan het persoonlijke Twitter-gebruikersconto van de betreffende persoon toegevoegd en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-componenten steeds dan informatie er over dat de betreffende persoon onze internetsite bezocht heeft, wanneer de betreffende persoon op het tijdstip van oproep van onze internetsite gelijktijdig bij Twitter ingelogd is; dit vindt onafhankelijk er van plaats, of de betreffende persoon de Twitter-componenten aanklikt of niet. Is een dergelijke overdracht van deze informatie aan Twitter niet door de betreffende persoon gewenst, dan kan deze de overdracht daardoor verhinderen, dat zij zich voor een oproep van onze internetsite uit haar Twitter-Account uitlogt.

De geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn onder https://twitter.com/privacy?lang=de op te roepen.

17. Bepalingen van gegevensbescherming voor inzet en gebruik van Xing

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk, dat het verbinden van de gebruikers met bestaande zakelijke contacten alsmede het leggen van nieuwe business contacten mogelijk maakt. De separate gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel van zichzelf aanleggen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures op Xing openbaar maken.

Uitvoerend bedrijf van Xing is XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Door iedere oproep van een separate pagina van deze internetsite, die door de voor de verwerking verantwoordelijke onderhouden wordt en op welke een Xing component (Xing-Plug-In) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Xing-componenten er toe gebracht een beschrijving van de overeenkomstige Xing-componenten van Xing te downloaden. Overige informatie over de Xing-Plug-Ins kunnen via https://dev.xing.com/plugins opgeroepen worden.

In het kader van dit technisch procedé ontvangt Xing bericht welke concrete sub-pagina van onze internetsite door de betreffende persoon bezocht wordt.

Voor zover de betreffende persoon gelijktijdig bij Xing ingelogd is, herkent Xing met elke oproep van onze internetsite door de betreffende persoon en tijdens de totale duur van het betreffende bezoek op onze internetsite, welke concrete sub-pagina van onze internetsite de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Xing-componenten verzameld en door Xing aan het betreffende Xing-account van de betreffende persoon toegevoegd. Bedient de betreffende persoon een van de op onze internetsite geïntegreerde Xing-Button, bijvoord de “Share”-Button, dan voegt Xing deze informatie aan het persoonlijke Xing-gebruikersconto van de betreffende persoon toe en slaat deze persoonsgebonden gegevens op.

Xing ontvangt via de Xing-componenten steeds dan informatie er over, dat de betreffende persoon onze internetsite bezocht heeft, wanneer de betreffende persoon op het tijdstip van oproep van onze internetsite gelijktijdig bij Xing ingelogd is; dit vindt onafhankelijk er van plaats, of de betreffende persoon de Xing-componenten aanklikt of niet. Is een dergelijke overdracht van deze informatie aan Xing niet door de betreffende persoon gewenst, dan kan deze de overdracht daardoor verhinderen, dat zij zich voor een oproep van onze internetsite uit haar Xing-Account uitlogt.

De door openbaar gemaakte gegevensbeschermingsbepalingen, die onder https://www.xing.com/privacy oproepbaar zijn, geven inlichtingen over het verkrijgen, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens door Xing. Verder heeft Xing onder https://www.xing.com/app/share?op=data_protection toelichtingen over de gegevensbescherming voor de XING-Share-Button openbaar gemaakt.

18. Bepalingen van gegevensbescherming voor inzet en gebruik van YouTube

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal, dat het video-publishers mogelijk maakt videoclips kosteloos te plaatsen en andere gebruikers toestaat deze eveneens kosteloos te bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat publicatie van allerlei soorten video’s, om deze reden zowel complete film- en televisie-uitzendingen maar ook muziekvideo’s, trailers of door gebruikers zelf aangebrachte video’s, toe, die via het internetportaal oproepbaar zijn.

Uitvoerend bedrijf van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LCC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Door iedere oproep van een separate pagina van deze internetsite, die door de voor de verwerking verantwoordelijke onderhouden wordt en op welke een YouTube component (YouTube-video) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende YouTube-componenten er toe gebracht een beschrijving van de overeenkomstige YouTube-componenten van YouTube te downloaden. Overige informatie over YouTube kan via https://www.youtube.com/yt/about/de/ opgeroepen worden. In het kader van dit technisch procedé ontvangen YouTube en Google bericht welke concrete sub-pagina van onze internetsite door de betreffende persoon bezocht wordt.

Voor zover de betreffende persoon gelijktijdig bij YouTube ingelogd is, herkent YouTube met de oproep van een sub-pagina, die een YouTube-video bevat, welke concrete sub-pagina van onze internetsite de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de YouTube en Google verzameld en aan het betreffende YouTube-account van de betreffende persoon toegevoegd.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-componenten steeds dan informatie er over dat de betreffende persoon onze internetsite bezocht heeft, wanneer de betreffende persoon op het tijdstip van oproep van onze internetsite gelijktijdig bij YouTube ingelogd is; dit vindt onafhankelijk er van plaats, of de betreffende persoon een YouTube-video aanklikt of niet. Is een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet door de betreffende persoon gewenst, dan kan deze de overdracht daardoor verhinderen, dat zij zich voor een oproep van onze internetsite uit haar YouTube uitlogt.

De door YouTube geopenbaarde gegevensbeschermingsbepalingen, die onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oproepbaar zijn, geven inlichtingen over het verkrijgen, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens door YouTube en Google.

19. Tracking

19 a. Bepalingen van gegevensbescherming voor inzet en gebruik van Google Analytics (met anonimiserende functie)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetsite componenten van Google Analytics (met anonimiserende functie) geïntegreerd. Google Analytics is een web-analyse-dienst. Webanalyse is het verkrijgen, verzamelen en waarderen van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een web-analyse-dienst registreert onder andere gegevens erover, van welke internetsite een betreffende persoon op een internetsite gekomen is (zogenoemde referrer), welke sub-pagina’s van de internetsite bezocht of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een sub-pagina bekeken werd. Een webanalyse wordt overwegend gebruikt voor het optimaliseren van een internetsite en voor de kosten-batenanalyse van internet reclame.

Uitvoerend bedrijf van Google-Analytics-componenten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de aanvulling “_gat._anonymizelp”. Door middel van deze aanvulling wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betreffende persoon door Google verkort en geanonimiseerd, wanneer het gebruik van onze internetsites uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een ander verdragsland waarvan de afkomst via het Europese economische gebied geschiedt.

Het doel van de Google-Analytics-componenten is de analyse van de bezoekersstromen op onze internetsite. Google gebruikt de ontvangen gegevens en informatie onder andere daarvoor, het gebruik van onze internetsite te verwerken, om voor ons online rapporten, met daarin de activiteiten die op onze internetsite getoond worden, samen te stellen en om verder met het gebruik van onze internetsite in verbinding staande verrichtingen van diensten aan te voeren.

Google Analytics zet een cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds uitgelegd. Met plaatsing van de cookie is het voor Google mogelijk een analyse van het gebruik van onze internetsite te maken. Door iedere oproep van een separate pagina van deze internetsite, die door de voor de verwerking verantwoordelijke onderhouden wordt en op welke een Google-Analytics-component geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google-Analytics-componenten er toe gebracht gegevens voor het doel van de online-analyse aan Google door te sturen. In het kader van dit technisch procedé ontvangt Google informatie over de persoonsgebonden gegevens, zoals het IP-adres van de betreffende persoon, die Google onder andere daarbij helpen, de herkomst van de bezoekers en de kliks te achterhalen en in het vervolg provisie-afrekeningen te kunnen doen.

Door middel van de cookie worden persoonsgebonden informatie, bijvoorbeeld de oproeptijd, de plaats waarvan de oproep uitging en de frequentie van de bezoeken van onze internetsite door de betreffende persoon, opgeslagen. Bij ieder bezoek van onze internetsites worden deze persoonsgebonden gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betreffende persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen. Deze persoonsgebonden gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technisch procedé verkregen persoonsgebonden gegevens onder omstandigheden aan derden door.

De betreffende persoon kan de plaatsing van cookies door onze internetsite, zoals hierboven reeds weergegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee duurzaam bezwaar maken tegen de plaatsing van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen, dat Google een cookie op het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon zet. Daarnaast kan een door Google Analytics reeds geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of ander software programma verwijderd worden

Verder bestaat voor de betreffende persoon de mogelijkheid, tegen het verzamelen van door Google Analytics verkregen, op een gebruik van deze internetsite betreffende gegevens alsmede de verwerking van deze gegevens door Google bezwaar te maken en dit te verhinderen. Hiervoor moet de betreffende persoon een Browser-Add-On onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze Browser-Add-On deelt Google Analytics via JavaScript mede, dat geen gegevens en informatie over de bezoeken van internetsites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de Browser-Add-Ons wordt door Google als bezwaar gezien. Wordt het informatietechnologisch systeem van de betreffende persoon op een later tijdstip verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betreffende persoon de Browser-Add-Ons opnieuw installeren, om Google Analytics te deactiveren. Voor zover de Browser-Add-On door de betreffende persoon of een andere persoon, die haar machtsbereik toe te rekenen is, gede-installeerd of gedeactiveerd wordt, bestaat de mogelijkheid van nieuwe installatie of hernieuwde activering van de Browser-Add-Ons.

Overige informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html opgeroepen worden. Google Analytics wordt onder ze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ duidelijker toegelicht.

19 b. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google Signals (met anonimiseringsfunctie)

Wij, August Rüggeberg GmbH & Co. KG, hebben Google Signals geactiveerd in Google Analytics om bestaande functies zoals remarketing, advertentierapporten, apparaatoverstijgende rapporten en rapporten over interesses en demografische kenmerken bij te werken. Hierdoor ontvangen wij geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens van u. Wij attenderen u erop dat dit alleen mogelijk is als u gepersonaliseerde advertenties hebt toegestaan in uw Google-account.

Het bijzondere van Google Signals is dat het apparaatoverstijgende tracking mogelijk maakt. Dit betekent dat uw gegevens apparaatoverstijgend worden geanalyseerd. Wanneer u Google Signals activeert, worden er gegevens verzameld en aan uw Google-account gekoppeld. Google kan dan bijvoorbeeld herkennen dat u een bepaald product op onze website bekijkt via een smartphone en het later koopt via een pc. Door Google Signals te activeren, kunnen wij apparaatoverstijgende campagnes starten die anders niet mogelijk zouden zijn in deze vorm.

Met Google Signals verzamelt Google Analytics ook andere bezoekersgegevens zoals locatie, YouTube-geschiedenis en gegevens met betrekking tot uw handelingen op onze website.

Deze rapporten helpen ons om uw voorkeuren, gedrag en interesses beter te begrijpen. Hierdoor kunnen wij onze producten voor u optimaliseren en aanpassen. De verzamelde gegevens worden na 24 maanden automatisch verwijderd.

Wij attenderen u erop dat het verzamelen van gegevens alleen plaatsvindt als u gepersonaliseerde advertenties hebt toegestaan in uw Google-account. De verzamelde gegevens worden altijd geaggregeerd en geanonimiseerd en nooit gekoppeld aan individuele personen. U kunt deze gegevens beheren en ook verwijderen in uw Google-account.

19 c. Gebruik van Google Maps

De website van August Rüggeberg GmbH & Co. KG gebruikt de Google Maps API, om geografische informatie visueel weer te geven.

Bij het gebruik van Google Maps worden door Google (Google Inc., 1600 Amphithatre Parkway, Moutain View, California, 94043) ook gegevens over het gebruik van de mapfuncties door de bezoekers van de websites verkregen, verwerkt en gebruikt. Overige informatie over de verwerking van gegevens door Google kunt u lezen in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google, die u kunt vinden op www.google.com/privacypolicy.html.

20. Rechtsbeginsel (of rechtsgrondslag?) van de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient bij ons bedrijf als rechtsgrondslag voor de verwerkingsprocessen, waarbij wij een toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel binnenhalen. Is de verwerking van persoonsgebonden gegevens voor verwezenlijken van een contract, waarbij de contractpartij de betreffende persoon is, noodzakelijk, zoals deze bijvoorbeeld bij de verwerkingsprocessen het geval is, die voor een levering van goederen of het leveren van een andere prestatie of tegenprestatie noodzakelijk zijn, dan berust de verwerking op art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die voor het doorvoeren van voorlopige contractuele maatregelen vereist zijn, zoals in geval van aanvragen voor onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderhevig aan een rechtelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonsgebonden gegevens vereist wordt, zoals bijvoorbeeld voor het vervullen van belastingtechnische verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen zou de verwerking van persoonsgebonden gegevens vereist zijn, om levensbelangrijke interesses van de betreffende persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en daarom zijn naam, zijn leeftijd, zijn zorgverzekeringsgegevens of andere levensbelangrijke informatie aan een arts, een ziekenhuis of overige derden doorgegeven zouden moeten worden. Dan zou de verwerking op art. 6 I lit. d DS-GVO berusten. Tot slot zouden verwerkingsprocessen op art. 6 I lit. f DS-GVO kunnen berusten. Op deze op rechtsgrondslag gebaseerde verwerkingsprocessen, die door geen van de voorgenoemde rechtsgrondslagen geregistreerd werden, wanneer de verwerking voor de behartiging van een geldige interesse van ons bedrijf of een derde vereist is, voor zover de interesse, grondrechten en grondvrijheden van de betroffene niet te zwaar wegen. Zulke verwerkingsprocessen worden ons daarom speciaal toegestaan, omdat zij door de Europese wetgever speciaal genoemd werden. Hij vertegenwoordigde in zoverre de opvatting, dat een toegestane (geldige?) interesse aangenomen zou kunnen worden, wanneer de betreffende persoon een klant van de verantwoordelijke is (overwegingsgrondslag 47 zin 2 DS-GVO).

21. Toegestane interesses aan de verwerking, die door de verantwoordelijke of een derde opgevolgd worden

Baseert de verwerking van persoonsgebonden gegevens op artikel 6 I lit. f DS-GVO, dan is onze toegestane interesse het doorvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

22. Tijdsduur dat de persoonsgebonden gegevens opgeslagen worden

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgebonden gegevens is de wettelijke bewaringstermijn van dat ogenblik. Na afloop van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover zij niet meer nodig zijn voor het nakomen of voorbereiden van een contract.

23. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het gereed houden van persoonsgebonden gegevens, vereiste voor de contractafsluiting, verplichting van betreffende persoon, de persoonsgebonden gegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van het niet beschikbaar stellen

Wij maken u het duidelijk, dat de beschikbaarstelling van de persoonsgebonden gegevens voor een deel wettelijk bepaald is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen (bijv. opgaven aan de contractpartner) naar voren kan komen. Nu en dan kan het voor het afsluiten van een contract noodzakelijk zijn, dat een betreffende persoon ons persoonsgebonden gegevens ter beschikking stelt, die daarop volgend door ons verwerkt moeten worden. De betreffende persoon is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgebonden gegevens beschikbaar te stellen, wanneer ons bedrijf met haar een contract afsluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonsgebonden gegevens heeft dan tot gevolg, dat het contract met de betreffende persoon niet gesloten zou kunnen worden. Voor het beschikbaar stellen van persoonsgebonden gegevens door de betrokkene moet de betrokkene zich tot onze gevolmachtigde gegevensbescherming richten. Onze gevolmachtigde gegevensbescherming informeert de betrokkene in dit afzonderlijke geval er over, of het beschikbaar stellen van de persoonsgebonden gegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor het afsluiten van het contract noodzakelijk is, of er een verplichting bestaat de persoonsgebonden gegevens beschikbaar te stellen, en welke gevolgen het niet beschikbaar stellen van de persoonsgebonden gegevens zou kunnen hebben.

24. Bestaan van een geautomatiseerde beslissingsvinding

Als bedrijf met verantwoordelijkheidsbesef zien wij af van een automatische beslissingsvinding of een profiling.

Dit model “gegevensbeschermingsverklaring” werd door de DS-GVO gegevensbeschermings-generator van het Duitse bedrijf voor gegevensbeschrijving, in samenwerking met de mediarecht advocaten WILDE BEUGER SOLMECKE / advocaten uit Keulen samengesteld.

25. Gebruik van foto- en video-opnames van beurzen

1.) Er is toegestemd dat opnames van mij worden gemaakt en aan het bedrijf beschikbaar worden gesteld voor mediaberichten, reclamedoeleinden en voor gebruik in overeenstemming met paragraaf 2.

2.) Voor het gebruik zijn er geen beperkingen voor inhoud, tijd of ruimte overeengekomen. Het gebruik voor de volgende doeleinden is zonder voorbehoud goedgekeurd:

a.) Publicatie in de media van het bedrijf (bijv. tijdschrift)

b.) Publicatie in de pers (bijv. persfoto’s)

c.) Publicatie op internet (bijv. op de homepage van het bedrijf)

d.) Publicatie in bijv. reclamefolders

3.) Ik stem in met de verwerking en opslag van mijn foto. Ik ben me ervan bewust dat ik deze toestemming te allen tijde met toekomstig effect kan intrekken, uw verwijdering en informatie over op welke wijze de gegevens gebruikt worden, kan aanvragen. De firma heeft me verzekerd dat het zal voldoen aan de relevante voorschriften, waaronder GDPR.

Aanmelding PFERD nieuwsbrief

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor onze PFERD nieuwsbrief en vervolgens ontvangt u regelmatig alle nieuws over producten, services en acties uit de wereld van PFERD.